Prækvalifikation 16 personaleboliger i Nuuk

 

BYGHERRE

Nukissiorfiit inviterer hermed interesserede firmaer til prækvalifikation på opførelse af 16 tjenesteboliger ved Kissarneqqortuunnguaq/Vandsøvej i Nuuk.

De prækvalificerede tilbudsgivere indbydes herefter til at afgive totalentreprisetilbud på byggeopgaven bl.a. baseret på et dispositionsforslag.

KONTRAKTFORM

Arbejdet udføres i totalentreprise og bygges på ”Fælles betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed i Grønland” (AP 95). Betingelserne skal med tilføjelser og ændringer i ”Særlige betingelser” rettes mod den konkrete opgave i totalentreprise.

PROJEKTBESKRIVELSE

Der skal opføres 16 tjenesteboliger i 5 etager fordelt mellem 2-, 3- og 4-rums boliger samt fællesarealer.

Boligbebyggelsens bruttoetageareal, ca. 1550 m2.

Desuden ønskes tiltag for energireduktion, f.eks. ved overvågning af forbrug, sensorer der styrer varme og lys mv. Derudover valg af byggematerialer med udgangspunkt i analyse af livstidscyklus, miljøbelastning samt vedligehold.

Der skal udformes attraktive uderum, legeplads, el-ladestandere ved P-pladser mv.

TIDSRAMME

Udsendelse af udbudsmateriale                                                                             juni 2020

Licitation                                                                                                                       juli 2020

Byggestart                                                                                                                  nov. 2020

Aflevering                                                                                                                     juli 2022

PRÆKVALIFIKATION

Interesserede firmaer vil efter skriftlig henvendelse til angivet adresse kunne få tilsendt nærmere information og spørgeskema med prækvalifikationskravene.

Det vil kun være firmaer, som har erfaring med lignende byggeri i arktiske egne, som vil komme i betragtning. For at et firma kan komme i betragtning skal der desuden kunne dokumenteres følgende:

  • Erklæring fra Skattestyrelsen om max. 100.000 kr. i forfalden gæld.
  • Erklæring fra et pengeinstitut eller forsikringsselskab om ansøgers mulighed for garantistillelse iht. AP 95.

Tildelingskriteriet ved licitationen vil være ”det økonomisk mest fordelagtige bud”.

Se hele annoncen her