Pas nr. 080.35.022 Udskiftning af FJV ledninger langs Muunup aqq. – Sisimiut

Nukissiorfiit, udbyder som bygherre nedenstående opgave i offentlig licitation.

Udskiftning af FJV ledninger langs Muunup aqq.

Pas nr. 080.35.022 i Sisimiut

Udskiftning af ca. 320 løbende tracemeter fjernvarme mellem bygværk 3.1 ved trappe fra Muunup aqq. til Nuunguaq og frem til UC513 i Pakhuset samt UC514 i KNI’s garagebygning.

Opgaven udbydes i hovedentreprise, der omfatter udførelse, styring og koordineringen af alle de udbudte arbejder under ét samt hæftelsen for evt. underentreprenører.

Arbejdet omfatter udgravning, udsprængning og tilfyldnings- samt regulerings- og retableringsarbejder.

Arbejdet omfatter udskiftning af fjernvarmerør inkl. tilslutninger de 3 tilslutningssteder og interimsvarmeforsyning indtil permanent varme er påsat og fjernelse af alle ikke anvendte ledninger og komponenter.

Arbejdet omfatter etablering af meldetrådssystem med meldecentral placeret i UC513.

Traceet ligger langs en af byens hovedveje og gennem et højt trafikeret område ved indkørslen til havnens containerområde og arbejder omfatter derfor også enhver foranstaltning nødvendig for at trafik for kørende og gående i hele forløbet kan foregå ugeneret.

Arbejdet omfatter enhver form for kvalitetsdokumentation og sikring af Arbejdstilsynets krav til sikkerhed og sundhed.

For at komme i betragtning til opgaven skal tilbudsgiveren

kunne underskrive Nukissiorfiit’s Erklæring på tro og Love samt

dokumentere ved erklæring fra skat, at tilbudsfirmaet samt underentreprenører ikke har ubetalt forfaldet gæld.

Arbejdet kan opstartes i primo medio juni 2019 med afslutning i september 2019. Der skal afgives pris på udførelse over eet anlægsår, og såfremt bygherren vælger at gennemføre projektet, vil den laveste pris være tildelingskriteriet.

Dato:

Onsdag den 25. januar 2019

Licitation:

  1. 14 marts 2019 kl. 14.00

Offentlig licitation

Sted:

Rambøll Grønland, Sisimiut kontor.

Glahnip aqq. 15, 1. sal

i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.

Udbudsmaterialet bestilles

Fra den 30. januar 2019

Hos:

Rambøll Grønland,

Mail: lg.ll1566435999obmar1566435999@tspm1566435999ar1566435999

Udbudsmaterialet fremsendes på elektronisk form.

Bygherren forbeholder sig ret til ikke at antage nogen af de indkomne tilbud.

Arbejdet vil blive tildelt efter kriteriet »laveste pris«.